Tir carottes 2021

Tir Obligatoire 2021

Tir en Campagne 2021

Tir des Carabiniers 2021

Classement tir clôture 2020

Classement roi JT 2020

Classement roi E et S 2020

Classement roi V 2020

Classement carottes 2020

Classement TC 2020

Classement TO 2020

Tir Carabiniers 2020

Classement roi U17 U21 2019

Classement roi cat V et SV 2019

Classement roi élite et seniors 2019